Pomiary elektryczne

Specjalizujemy się w świadczeniu profesjonalnych usług przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, takich jak pomiary elektryczne.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem budowlanym właściciele i zarządcy nieruchomości mają bezwzględny obowiązek regularnie przeprowadzać przeglądy instalacji elektrycznych oraz pomiary elektryczne. Działania te mają na celu zapobieganie możliwym awariom oraz zapewnienie bezpieczeństwa budynkom i użytkującym je osobom.

Głównym celem naszej firmy Art.62 jest wyręczenie Klientów w realizacji tych obowiązków prawnych – nasi pracownicy zajmują się nimi zawsze profesjonalnie i terminowo. Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych usług elektrycznych.

ZAKRES PRZEGLĄDÓW ELEKTRYCZNYCH

Przeprowadzamy przeglądy elektryczne budynków wszystkich typów w poniższym zakresie:

 • oględziny instalacji elektrycznej,
 • oględziny instalacji odgromowej,
 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • pomiary rezystancji izolacji obwodów,
 • pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
 • pomiary rezystancji uziemienia.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, oględziny instalacji elektrycznej należy wykonywać co roku lub co pół roku w przypadku obiektów wielkopowierzchniowych, pomiary ochronne natomiast co pięć lat lub częściej jeżeli wskazuje na to specyfika pomieszczeń (np. pomieszczenia o wyziewach żrących, zagrożone wybuchem, bardzo wilgotne, gorące, otwarta przestrzeń) i my tych terminów pilnujemy i przestrzegamy.

ZAWARTOŚĆ PROTOKOŁÓW

Sporządzamy protokoły oględzinowe, które zawierają:

 • ocenę dokumentacji technicznej,
 • ocenę wizualną stanu technicznego elementów instalacji,
 • wykaz usterek i nieprawidłowości,
 • zalecenia pokontrolne,
 • dokumentację zdjęciową,
 • dokumenty kwalifikacyjne autora.

Jak też protokoły pomiarowe zawierające:

 • ocenę instalacji wraz ze stwierdzeniem o przydatności instalacji do użytkowania,
 • szczegółowe informacje o przeprowadzonych czynnościach i ich wynikach,
 • podsumowanie istotnych wyników,
 • zalecenia pokontrolne,
 • dokumenty urządzeń pomiarowych.
 • dokumenty kwalifikacyjne autora.

Do wykonania protokołów pokontrolnych używamy sprawdzonych programów komputerowych, co zwiększa czytelność i przejrzystość dokumentów. Do każdego protokołu załączamy aktualne uprawnienia i świadectwa eksploatacyjne pracownika wykonującego pomiary elektryczne, co daje Klientom pewność, że pomiary zostały wykonane rzetelnie, przez osoby do tego uprawnione.

KOMPETENCJE

Gwarantujemy, że ART62 zatrudnia tylko wykwalifikowanych specjalistów z niezbędnymi uprawnieniami zawodowymi, tak wiec wszystkie realizowane przez nas usługi kontrolne w zakresie instalacji elektrycznych są przeprowadzane szczegółowo i skutecznie, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wszyscy nasi pracownicy posiadają:

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych,
 • świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją instalacji, urządzeń i sieci na stanowisku dozoru,
 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją instalacji, urządzeń i sieci na stanowisku eksploatacji.

Poza wysoko wykwalifikowaną załogą posiadamy flotę samochodową i profesjonalny sprzęt diagnostyczny. Używamy nowoczesnych urządzeń pomiarowych, z aktualnymi certyfikatami wzorcowania oraz kalibracją. Do pracy wdrażamy najnowsze technologie – środki łączności, technologie informatyczne, termografię. Protokoły pokontrolne powstają przy użyciu sprawdzonego oprogramowania komputerowego, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

ZASADY WSPÓŁPRACY

Pomiary elektryczne możemy wykonać w obiektach każdego typu na terenie całego kraju. Nasi pracownicy pomiary wykonują również w nocy lub w dni wolne od pracy, jeżeli wymaga tego specyfika działalności prowadzonej w danym obiekcie budowlanym. Przy obsłudze obszernych ilościowo zleceń sprawdzamy obiekty kilkoma składami kontrolnymi jednocześnie.

KOSZT

Mamy indywidualne podejście do zleconych zadań. Na podstawie ilości punktów pomiarowych lub liczby lokali, w przypadku budynków mieszkalnych, możemy Klientom przedstawić atrakcyjną ofertę cenową. W sytuacji braku informacji co do ilości punktów pomiarowych, umożliwiamy kontakt telefoniczny z naszym przedstawicielem, w celu ustaleniu szczegółów wyceny.

 

Zapraszamy do kontaktu

Dariusz Prywata

telefon: +48 602 57 88 99
mail: biuro@art-62.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości