POMIARY ELEKTRYCZNE Warszawa

ART62 specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, takich jak pomiary elektryczne Warszawa. Zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem budowlanym właściciele i zarządcy nieruchomości muszą regularnie przeprowadzać przeglądy instalacji elektrycznych oraz pomiary elektryczne, aby zapobiegać możliwym awariom oraz zapewniać bezpieczeństwo budynkom.

Naszym celem jest wyręczenie Klientów w realizacji tego typu prac – nasi pracownicy zajmują się nimi zawsze profesjonalnie, ponieważ mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych usług elektrycznych.

ZAKRES PRZEGLĄDÓW ELEKTRYCZNYCH

Kontrolujemy budynki każdego typu, na terenie całego kraju, w szczególności w poniższym zakresie:

 • oględziny instalacji elektrycznej,
 • oględziny instalacji odgromowej,
 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • pomiary rezystancji izolacji obwodów,
 • pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
 • pomiary rezystancji uziemienia.

Oględziny instalacji elektrycznej należy wykonywać co roku lub co pół roku w przypadku obiektów wielkopowierzchniowych, pomiary ochronne natomiast co pięć lat lub częściej jeżeli wskazuje na to specyfika pomieszczeń (np. pomieszczenia o wyziewach żrących, zagrożone wybuchem, bardzo wilgotne, gorące, otwarta przestrzeń).

ZAWARTOŚĆ PROTOKOŁÓW

Protokół oględzinowy zawiera:

 • ocenę dokumentacji technicznej,
 • ocenę wizualną stanu technicznego elementów instalacji,
 • wykaz usterek i nieprawidłowości,
 • zalecenia pokontrolne,
 • dokumentację zdjęciową,
 • dokumenty kwalifikacyjne autora.

Protokół pomiarowy zawiera:

 • ocenę instalacji wraz ze stwierdzeniem o przydatności instalacji do użytkowania,
 • szczegółowe informacje o przeprowadzonych czynnościach i ich wynikach,
 • podsumowanie istotnych wyników,
 • zalecenia pokontrolne,
 • dokumenty urządzeń pomiarowych.
 • dokumenty kwalifikacyjne autora.

Do wykonania protokołów pokontrolnych używamy sprawdzonych programów komputerowych, co zwiększa czytelność i przejrzystość dokumentów. Do każdego protokołu załączamy aktualne uprawnienia i świadectwa eksploatacyjne pracownika wykonującego pomiary elektryczne, co daje Państwu pewność, że pomiary zostały wykonane przez osoby do tego uprawnione.

KOMPETENCJE

Ponieważ ART62 zatrudnia tylko wykwalifikowanych elektryków z niezbędnymi uprawnieniami zawodowymi wszystkie realizowane przez nas usługi kontrolne w zakresie instalacji elektrycznych są przeprowadzane szczegółowo i skutecznie, a także zgodnie z obowiązującą literą prawa.

Przygotowanie naszych pracowników gwarantują:

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych,
 • świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją instalacji, urządzeń i sieci na stanowisku dozoru,
 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją instalacji, urządzeń i sieci na stanowisku eksploatacji.

Dysponujemy flotą samochodową i profesjonalnym sprzętem. Używamy nowoczesnych urządzeń pomiarowych, które posiadają aktualne certyfikaty wzorcowania oraz kalibrację. Do pracy wdrażamy najnowsze technologie – środki łączności, technologie informatyczne, termografię. Protokoły pokontrolne powstają przy użyciu sprawdzonego oprogramowania, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

ZASADY WSPÓŁPRACY

Pomiary elektryczne możemy wykonać w obiektach każdego typu na terenie całego kraju. Nasi pracownicy pomiary wykonują również w nocy lub w dni wolne od pracy jeżeli wymaga tego specyfika działalności prowadzonej w danym obiekcie budowlanym. Przy obsłudze obszernych ilościowo zleceń kontrolujemy kilkoma składami kontrolnymi jednocześnie.

KOSZT

Każdy obiekt budowlany traktujemy indywidualnie. Na podstawie ilości punktów pomiarowych lub liczby lokali w przypadku budynków mieszkalnych możemy Państwu przedstawić atrakcyjną ofertę cenową. W przypadku braku informacji co do ilości punktów pomiarowych, prosimy o kontakt telefoniczny z naszym przedstawicielem, w celu ustaleniu szczegółów wyceny.

Klientom zapewniamy obsługę zawsze na najwyższym poziomie oraz w konkurencyjnych cenach.

Zapraszamy do kontaktu

Dariusz Prywata

telefon: +48 602 57 88 99
mail: biuro@art-62.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wykonujemy pomiary elektryczne na terenie Warszawy, województwa mazowieckiego oraz całej Polski.